กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสมชาย วงศ์เพชรศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางนาควดี โสภาพล
ครู คศ.3

นางทิพย์ รุ่งบรรเทา
ครู คศ.3

นางภควดี เพียรสงวน
ครู คศ.3