กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจุฑามณี นิลผาย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสิริลักษณ์ กลางสุข
ครู คศ.3