กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจุฑามณี นิลผาย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรัตนา จุ้ยวงษ์
ครู คศ.3

นายสุเทพ ชมหมื่น
ครู คศ.3