กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพรสวรรค์ นนทะภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนันทิยา อนันตา
ครู คศ.3