กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพรสวรรค์ นนทะภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนันทิยา อนันตา
ครู คศ.3

นายกิตติ แก้วกิจติ
ครู คศ.3

นางศรีสมร แสงชมภู
ครู คศ.3