กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยชนะ ยิ่งรัตนสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมคิด เอื้อมสุวรรณ
ครู คศ.3

นายกิตติ แก้วกิจติ
ครู คศ.3