กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยชนะ ยิ่งรัตนสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมคิด เอื้อมสุวรรณ
ครู คศ.3

สิบตรีพงษ์ศักดิ์ สิทธิศาสตร์
ครู คศ.3