กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวนิสาชล กองปัญญา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชุติพนธ์ สูงสันเขต
ครู คศ.3

นายชูศักดิ์ ปันต๊ะ
ครู คศ.1