กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวนิสาชล กองปัญญา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางทัศนี อาวรณ์
ครู คศ.3

นายชูศักดิ์ ปันต๊ะ
ครู คศ.1