กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพวงเพชร นรทีทาน
ครู คศ.3

นางจุฬาพรรณ ชุมพล
ครู คศ.3

นางกรองทอง พลเยี่ยม
ครู คศ.4

นายศุภชัย ศรีจักรโคตร
ครู คศ.3

นายภูชิต ธีรเมธโยธิน
ครู คศ.3

นางสาวสุภาภร วิเศษปัสสา
ครู คศ.3

นางสาวสุวิมล วงศรีเทพ
ครู คศ.1

นางสาวพัชรีภรณ์ จันคำภา
ครูผู้ช่วย