กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพวงเพชร นรทีทาน
ครู คศ.3

นางจุฬาพรรณ ชุมพล
ครู คศ.3

นายศุภชัย ศรีจักรโคตร
ครู คศ.3

นางสาวสุภาภร วิเศษปัสสา
ครู คศ.3

นางสาวสุวิมล วงศรีเทพ
ครู คศ.1

นางสาวพัชรีภรณ์ จันคำภา
ครูผู้ช่วย

นางวรลักษณ์ ภาคมฤค
ครู คศ.3