กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายสันติรัฐ ไชยโย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมพงษ์ ประภากรพิไล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกรองทอง พลเยี่ยม
ครู คศ.3