กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวทิพยวรรณ วิรัตนจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจรี พลคำ
ครู คศ.3

นายรังสรรค์ ประชุมวรรณ
ครู คศ.3

นายสิรวิชญ์ ชาไกรยะ
ครู คศ.3

นายรัตนสิทธิ์ สาระรัตน์
ครู คศ.3

นางอรวรรณ รุ่งวิสัย
ครู คศ.3

นางครีภัทร นัวร์ฌอง
ครู คศ.3