กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัตนาวดี ยนต์ดัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเทพนม มูลสาร
ครู คศ.3

นางสาวขวัญเรือน ภูดวงดาษ
ครู คศ.1

นางสุภาพร ชมหมื่น
ครู คศ.3