ผู้บริหาร

นายสันติรัฐ ไชยโย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ลิ้งค์น่าสนใจโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร ม่วงลาด จังหาร 043656552
2 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง 0 4361 1185
3 โรงเรียนธงธานี ธงธานี ธวัชบุรี 0 43631071
4 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย นิเวศน์ ธวัชบุรี 0 4356 9255
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ 0 4303 9834
6 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ กกโพธิ์ หนองพอก 0-4361-1004
7 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี ดูกอึ่ง หนองฮี 043-500161
8 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ หนองฮี หนองฮี 506116
9 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด 043 651623
10 โรงเรียนขัติยะวงษา เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด 043512950
11 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วังหลวง เสลภูมิ 043-611895
12 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ขามเบี้ย โพธิ์ชัย 567079
13 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ เชียงใหม่ โพธิ์ชัย 043-625079
14 โรงเรียนโพนทองวิทยายน แวง โพนทอง 043571389
15 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม โคกกกม่วง โพนทอง 043-512751